توضیح منطق کامل Expressions در Civil 3D

در این فیلم منطق کامل Expressions در Civil 3D را متوجه می شوید.
یا به عبارتی فوت کوزه گری آن را می آموزید.