ورژن 3.0.1 برنامه ی SuperBalance برای ترسیم یک زمین با طول و مساحت دلخواه

قیمت نسخه ی 6 ماه : 60 هزار تومان قیمت نسخه ی 1 سال: 100 هزار تومان با استفاده از این برنامه می توانید نقشه های دفترچه ای قدیمی که دارای ابعاد و مساحت معیین هستند را مجدد برای تهیه ی سند تک برگ با همان ابعاد و مساحت ترسیم کنید. دقت زوایا در این روش به میزان دقت نقشه و مهارت شما در استفاده از برنامه بستگی دارد.   …
ادامه مطلب

برنامه ی AutoGisCSDP به منظور خروجی گرفتن از هر نوع مقطع عرضی

قیمت 800 هزار تومان این برنامه برای خروجی گرفتن از هر نوع مقطع عرضی از قبیل راه و تونل آمادگی دارد. در ابتدا برنامه برای خروجی گرفتن از مقاطع عرضی با استایل نرم افزار CSDP طراحی شد، اما ساختار آن به گونه ای چیده شد که قادر به خروجی گرفتن از هر نوع سکشنی با هر استایلی است.   دانلود ورژن 4.5.0 برنامه ی AutoGisCSDP
ادامه مطلب