ورژن 3.0.1 برنامه ی SuperBalance برای ترسیم یک زمین با طول و مساحت دلخواه

قیمت نسخه ی 6 ماه : 60 هزار تومان

قیمت نسخه ی 1 سال: 100 هزار تومان


با استفاده از این برنامه می توانید نقشه های دفترچه ای قدیمی که دارای ابعاد و مساحت معیین هستند را مجدد برای تهیه ی سند تک برگ با همان ابعاد و مساحت ترسیم کنید.

دقت زوایا در این روش به میزان دقت نقشه و مهارت شما در استفاده از برنامه بستگی دارد.

 

دانلود ورژن 3.0.1 برنامه ی AutoGisSuperBalance تحت سرور


 

فیلم آموزش کار با برنامه.